fbpx
+31 62 11 44 44 5 info@acecars.nl

TERMS AND CONDITIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN ACE CARS EXCLUSIVE

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van ACE CARS EXCLUSIVE., hierna te noemen “Dukan B.V.”, zoals ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62634100  en de koper/opdrachtgever. De koper/opdrachtgever kan zich alleen op afwijkingen c.q. aanvullingen van deze algemene voorwaarden beroepen, indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten met Dukan B.V.  voor de uitvoering waarvan door Dukan B.V. derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van koper/opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Dukan B.V. en de koper/opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien Dukan B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent zulks niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Dukan B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 – De aanbieding

De aanbieding van Dukan B.V. wordt mondeling/schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende maximaal 14 dagen van kracht, mits expliciet is overeengekomen dat de auto gereserveerd wordt. Daarna vervalt het aanbod van rechtswege. Wanneer niet expliciet wordt overeengekomen dat de auto wordt gereserveerd, is Dukan B.V. gerechtigd tijdens de termijn voor aanvaarding de auto aan een derde te verkopen, zolang het aanbod niet expliciet is aanvaard.

 

Artikel 3 – Prijswijzigingen/stijging

Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vaste als in de niet-vast overeengekomen prijs van gebruikte auto’s doorberekend.

 

Artikel 4 – Aanbetaling

 1. Een overeengekomen aanbetaling zal niet hoeven te worden terugbetaald indien de koper besluit niet tot koop over te gaan, tenzij dit in strijd is met de wettelijke bepalingen van artikel 6:236 en 6:237 BW.
 2. Een aanbetaling door koper aan Dukan B.V.  verplicht de koper om het volledige aankoopbedrag te voldoen omdat de overeenkomst reeds tot stand is gekomen en door de aanbetaling wordt bevestigd.

 

Artikel 5 – Levering en risico

Tot het tijdstip van feitelijke levering is de auto voor rekening en risico van Dukan B.V. De koper is verplicht de auto bij aflevering op zichtbare gebreken te controleren en eventuele reclames direct kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de geleverde auto wordt geacht te zijn aanvaard in de staat waarin deze zich bevindt en deugdelijk en akkoord wordt bevonden. De eventueel in te ruilen auto wordt pas eigendom van Dukan B.V. zodra de feitelijke levering daarvan aan Dukan B.V. heeft plaatsgevonden. Tot aan dat tijdstip is de in te ruilen auto voor rekening en risico van de koper, en komen alle kosten voor diens rekening, waaronder tevens begrepen de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, alsmede de schade die wordt veroorzaakt wanneer koper niet of niet tijdig het complete kentekenbewijs kan inleveren.

 

Artikel 6 – Stallingskosten

Indien de koper/opdrachtgever binnen 5 werkdagen na de overeengekomen leveringsdatum of datum waarop de auto na reparatie gereed is niet heeft afgehaald, is Dukan B.V. gerechtigd een vergoeding van € 50,00 exclusief BTW per dag aan stallingskosten in rekening te brengen.

 

Artikel 7 – Annuleringskosten

Onverminderd het recht om nakoming te vorderen is Dukan B.V. gerechtigd, indien de koper/opdrachtgever de overeenkomst wenst te annuleren, de overeenkomst te ontbinden, waarbij Dukan B.V. het recht heeft aan koper/opdrachtgever 25% van de koopsom in rekening te brengen. De koper/opdrachtgever is gehouden om binnen één week na de annulering, die louter en alleen schriftelijk kan plaatsvinden, voornoemde schade te voldoen. Indien de koper/opdrachtgever binnen 7 dagen de betreffende schadevergoeding niet heeft voldaan, heeft Dukan B.V. het recht om de koper/opdrachtgever schriftelijk mee te delen dat nakoming van de gesloten overeenkomst wordt verlangd, in welk geval de koper/opdrachtgever geen beroep meer kan doen op de annulering.

 

Artikel 8 – Retentierecht

Dukan B.V. kan het retentierecht uitoefenen op het voertuig indien de opdrachtgever de kosten van werkzaamheden aan de auto niet of niet volledig voldoet, ook indien het kosten van eerder door Dukan B.V. verrichte werkzaamheden aan hetzelfde voertuig betreft of indien opdrachtgever in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen jegens Dukan B.V., uit welke hoofde dan ook.

 

Artikel 9 – Vervangen onderdelen

De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht uitdrukkelijk heeft verzocht en indien en voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met eventuele garantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen pas ter beschikking gesteld nadat de schadeclaims zijn afgehandeld. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van Dukan B.V., zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

 

Artikel 10 – Garantie op auto’s en onderdelen/toebehoren 

 1. Op nieuwe auto’s en op nieuwe onderdelen en andere geleverde nieuwe zaken is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. importeur is verstrekt.
2. Op gebruikte auto’s verleent Dukan B.V. geen garantie, tenzij Dukan B.V. uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard een garantie te geven omtrent een in onderling overleg afgesproken garantietermijn.

Op los geleverde gebruikte onderdelen c.q.andere gebruikte zaken wordt door Dukan B.V. nimmer garantie verstrekt.

Uitgesloten van garantie zijn:

– defecten die het gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik of reparaties die niet in opdracht van Dukan B.V. zijn verricht;
– reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale gebruikelijke onderhoudsbeurten;
– schade aan personen en zaken ten gevolge van het breken of defect raken van onderdelen of welke verdere kosten hieruit ook voor de koper/opdrachtgever mochten ontstaan;
– schade aan banden, audio, ruiten, airco en veranderingen aan de auto die na aflevering zijn aangebracht en daaruit voortvloeiende defecten.

 1. Bij een beroep op garantie door koper/opdrachtgever dient te allen tijde contact met Dukan B.V. te worden opgenomen, en vervalt iedere aanspraak op garantie, indien en voor zover Dukan B.V. niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen, tenzij Dukan B.V. uitdrukkelijk toestemming verleent tot reparatie elders.

 

Artikel 11 – Betaling

 1. Door koper/opdrachtgever aan Dukan B.V. verschuldigde bedragen dienen contant te worden voldaan bij aflevering van de auto of de onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Dukan B.V. aangegeven bank- of girorekening.
 2. Indien schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is Dukan B.V. gerechtigd over de niet en/of niet tijdig betaalde bedragen de wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Indien en voor zover partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen. De koper/opdrachtgever is dan de wettelijke handelsrente verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand als hele maand wordt aangemerkt vanaf 14 dagen nadat de koper/opdrachtgever door Dukan B.V. is aangemaand om te betalen.
 3. Indien koper/opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling, is Dukan B.V. gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Dit betreft zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die Dukan B.V. in rekening worden gebracht door advocaten, deurwaarders en ieder ander aan wie zij de opdracht tot invordering van het verschuldigde bedrag verstrekken. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij Dukan B.V> aantoont dat de werkelijke kosten hoger zijn, met een minimum van € 350,00.

 

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Dukan B.V. geleverde zaken blijven eigendom van Dukan B.V., totdat koper alle verplichtingen uit de met Dukan B.V. gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door Dukan B.V. geleverde, dat in gevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag door de koper/opdrachtgever niet worden doorverkocht en mag ook nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De koper/opdrachtgever is niet bevoegd om onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enigerlei andere wijze te bezwaren.
 3. De koper/opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Dukan B.V. veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de koper/opdrachtgever verplicht om Dukan B.V. daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Tevens is koper/opdrachtgever gehouden om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden, bij een eventuele uitkering van de verzekering is Dukan B.V. gerechtigd tot deze penningen.
 4. In het geval Dukan B.V. haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper/opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Dukan B.V. en door Dukan B.V. aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden alwaar de eigendommen van Dukan B.V. zich bevinden, en deze terug te nemen.

 

Artikel 13 – Overmacht

Tekortkomingen van Dukan B.V. kunnen haar niet worden toegekend indien deze te wijten aan overmacht. Onder overmacht worden onder andere situaties verstaan die niet aan de schuld van Dukan B.V. te wijten zijn, alsmede situaties die krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen niet voor haar rekening komen. Onder overmacht wordt onder andere en in ieder geval verstaan: oorlog, terroristische acties, mobilisatie, onrusten, epidemieën, overstromingen, extreme weersomstandigheden, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in/respectievelijke beperking of stopzetting van levering door openbare nutsbedrijven c.q. andere toeleveranciers, brand, machinebreuk, bedrijfsstoring, stakingen, uitsluitingen, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, belemmeringen door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen etc.

 

Artikel 14 – Persoonsgegevens  

Dukan B.V. is gerechtigd de gegevens van koper/opdrachtgever aan derden ter beschikking te stellen. Indien het de verwerking van persoonsgegevens betreft, zijn dat verwerkingen in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien het de verwerking van persoonsgegevens betreft ten behoeve van direct mailing activiteiten, wordt het eventueel door koper/opdrachtgever bij Dukan B.V. aan te tekenen verzet gehonoreerd.

 

Artikel 15 – Meldingen contante betalingen

Artikel 15.1 – WWFT (alleen voor ACE CARS EXCLUSIVE) 

 1. In het kader van de WWFT is Dukan B.V. verplicht te beschikken over de identiteitsgegevens van koper/opdrachtgever en deze ook te controleren. Tevens is Dukan B.V. gehouden de betreffende gegevens vast te leggen en ten minste vijf jaar te bewaren.
 2. Dukan B.V. is op grond van de WWFT verplicht een melding te doen indien Dukan B.V. vermoedt dat de transactie verband houdt met wiswassen of terrorismefinanciering. Daarnaast dient Dukan B.V. altijd melding te doen als bij verkoop van een auto een bedrag van € 25.000,00 of meer in contanten wordt voldaan. Dukan B.V. is gehouden een dergelijke ongebruikelijke transactie te melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU). Dukan B.V. mag koper/opdrachtgever niet op de hoogte stellen van het feit dat Dukan B.V. een melding heeft gedaan.

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Dukan B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen tussen Dukan B.V. en de koper/opdrachtgever zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Oost-Nederland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Dukan B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Wilt u meer weten over onze auto's of diensten, of wilt u een proefrit maken? Laat het ons weten.

Ontdek zelf wat Ace Cars voor u in huis heeft.
U bent altijd welkom in onze showroom.

Heerlerbaan 76, 6418CH Heerlen, The Netherlands

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag : op afspraak
Zaterdag : 10:00 - 16:00
Zondag : op afspraak
'S avonds : op afspraak

WhatsApp chat